Association

Association

สมาคมนักธุรกิจอาเซียน(สมาคมดีเด่น 4 ปีซ้อน)

เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำการค้าระหว่างประเทศ มารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะ ที่จะแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีผู้ก่อตั้ง คือ ดร.บัญญัติ บุญญา เจ้าของธุรกิจการให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมและธุรกิจนำเข้าส่งออกร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ อีก 30 ท่าน ผลักดันให้เกิดสมาคมนักธุรกิจอาเซียน เมือวันที่ 21 สิงหาคม 2555 หลังจากนั้นก็ช่วยกันลงมือทำจริง จนสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้จริง ส่งผลให้ สมาคมฯได้รับรางวัลสมาคมดีเด่นในปี 2558และปี 2559 ติดต่อกันสองปี ตลอดจนยังได้รับรางวัล ผู้บริหารสมาคมดีเด่น จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วิสัยทัศน์ (Vision) “เราจะพัฒนานักธุรกิจไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน” พันธะกิจของสมาคม (Mission)การพัฒนาทีมงานของสมาคมให้มีความรู้ความสามารถและจิตอาสาเพื่อสังคมการพัฒนาสมาชิกและนักธุรกิจไทยให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับ Thailand 4.0การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆและการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากลการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมต่างๆในประเทศและเครือข่ายองค์กรในอาเซียน

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา(สมาคมยอดเยี่ยม)

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ยินดีกับ ดร.บัญญัติ บุญญา ที่ได้สร้างผลงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564" โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย งานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้ายอดเยี่ยมของไทย ที่ได้สร้างผลงานสุดเจ๋ง ภายใต้แนวคิด 4 สร้าง คือ 1.สร้างคน 2.สร้างมาตรฐาน 3.สร้างมูลค่าเพิ่ม 4.สร้างเสริมรายได้ นำโดย ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมและดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร อุปนายก, อาจารย์ณภัค วรจิรปัญชญา เลขาธิการ สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา